Gebruiksvoorwaarden

1.  Alle contractuele relaties tussen SUPER STOCK DUPONT N.V., V. van Paepeghemstraat 32 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, info@stockdupont.be, ondernemingsnummer 0442.424.027, RPM  Brussel en haar klanten zijn onderworpen aan de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Elke koper kan een kopie bekomen van de huidige voorwaarden op eenvoudig verzoek aan Super Stock Dupont. Indien Super Stock Dupont uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de koper aanvaardt, blijven de huidige voorwaarden aanvullend van toepassing. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen van goederen en de leveringen van goederen als op het verlenen van diensten.

 

2.  Op vraag van de koper kan het transport van de goederen uitgevoerd worden, meerbepaald door beroep te doen op een transporteur erkend door Super Stock Dupont, op de datum voorzien bij de bestelling, behoudens in geval van overmacht (ontbrekende of beschadigde artikelen...).  De leveringsvoorwaarden van Super Stock Dupont zijn integraal van toepassing op alle leveringen met uitsluiting van eventueel andersluidende algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Elke koper kan een kopie bekomen van deze voorwaarden op eenvoudig verzoek aan Super Stock Dupont. De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de koper, tenzij beide partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De transportkost wordt duidelijk aangegeven bij het artikel nog vooraleer de bestelling wordt geplaatst. Thuisleveringen gebeuren enkel in België.

 

3.  De overdracht van risico op beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen gaat over op het ogenblik van de levering. De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de koper.  Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de koper niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen op geen enkele wijze.  De koper kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren.

 

4.  Als de klant een online aankoop (via de website) heeft gerealiseerd, heeft hij het recht deze aankoop te annuleren.
     zie herroepingsrecht voor meer informatie

 

5.  Er zijn bepaalde omstandigheden waarin de koper niet het recht heeft op een terugname van zijn aankoop door Super Stock Dupont. Onder andere:

a. in het geval van contracten voor bepaalde diensten waarbij de dienst volledig is uitgevoerd met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant, waarin hij tegelijkertijd erkent dat hij het recht op terugname verliest van zodra het contract volledig is uitgevoerd.
b. in het geval dat de prijs van een levering van goederen of diensten afhangt van prijsschommelingen op de financiële markt die buiten onze controle vallen en die zich kunnen voordoen tijdens periode tussen de aankoop en de terugname.
c. in het geval van een levering van goederen die op maat gemaakt zijn of gepersonaliseerd zijn voor de klant.
d. in het geval van een levering van goederen die snel bederven of vervallen.
e. in het geval van een levering van goederen die, na geleverd te zijn, en die door hun natuurlijke producteigenschappen, gemengd zijn met andere artikelen (bijvoorbeeld brandstoffen).

 

Ook al voeren wij onze producten met veel zorg in om ons online assortiment uit te breiden, de prijzen en foto's die te zien zijn op de site zijn niet bindend en kunnen deze in uitzonderlijke gevallen verkeerde of onvolledige informatie bevatten. De site stockdupont.be kan ook onderhevig zijn aan incidentele technische fouten. Op het ogenblik dat dergelijke foutjes geïdentificeerd worden, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd worden.

 

De firma Super Stock Dupont is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door haar website of gerelateerde websites. Of het nu op vlak van prijs, afbeeldingen of teksten is, de geconstateerde fouten geven de koper niet het recht om het betaalde bedrag van een product of een andere vorm van schadevergoeding op te eisen. Bij een betwisting vanwege een klant, zal  Super Stock Dupont in elk geval de beste mogelijke oplossing voorleggen, dit met de hoogst mogelijke objectiviteit.

 

6. Alle producten die de klant aankoopt via de website www.stockdupont.be genieten een fabrieksgarantie. Deze garantie is geldig bij normaal gebruik, conform de gebruiks- en onderhoudsaanwijzigingen van het artikel. Indien de garantieperiode meer dan twee jaar is, zullen wij dit aanduiden in de karakteristieken van het artikel.

 

7.  Bij een bestelling van artikelen op maat of op plan stelt Super Stock Dupont de offerte op op basis van de kenmerken meegedeeld door de koper, die de volledige verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de juistheid ervan. De koper is ertoe gehouden om de correcte weergave van de kenmerken op de bestelbon te verifiëren.

 

8. Elke vergissing begaan door Super Stock Dupont, met betrekking tot de goederen geleverd door Super Stock Dupont (zoals een vergissing in aantal of hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering  door de koper te worden meegedeeld aan Super Stock Dupont.

 

9.  De koper dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen alsook elk zichtbaar gebrek in de geleverde diensten aan Super Stock Dupont mee te delen binnen 48 uur na de levering van de goederen of het verlenen van de diensten. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek/deze gebreken beroepen.  Elk verborgen gebrek moet door de koper worden gemeld aan Super Stock Dupont ten laatste binnen de 48 uur vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek/deze gebreken beroepen. Voor een professionele koper geldt dat een vordering op basis van een verborgen gebrek dient ingesteld te worden ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval. Deze laatste termijn is echter niet van toepassing op consumenten. Indien de vorderingen van de koper, niet consument, gegrond en ontvankelijk zijn, beperken de verplichtingen van Super Stock Dupont zich tot de vervanging of de herstelling van de niet-conforme goederen of tot de herstelling van het gebrek indien het een dienstverlening betreft, naargelang de keuze van de verkoper. De koper, die geen consument is, zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.

 

10.  Super Stock Dupont behoudt zich het recht om bestellingen te annuleren zonder vergoeding wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, tekort aan transport, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij Super Stock Dupont ofwel bij één van haar leveranciers, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief.

 

11. Het bedrag vermeld op de factuur is een netto bedrag, btw, taksen en kosten inbegrepen. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten à rato van 1% per maand. Bovendien zal elke factuur die niet betaald is door de koper (geen consument) op de vervaldag, van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met een bedrag gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 20 euro. In geval van laattijdige betaling of niet-betaling door de koper behoudt Super Stock Dupont zich het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de nog uit te voeren leveringen te schorsen onder voorbehoud van alle verdere rechten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van al de andere, zelfs de facturen die niet vervallen zijn, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In geval van betwisting dient bezwaar aangetekend te worden tegen de factuur binnen de 8 dagen na ontvangst. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Super Stock Dupont gerechtigd is de prijs verschuldigd door de koper te compenseren met bedragen die door Super Stock Dupont aan de koper verschuldigd zijn.

 

12. De stockdupont.be website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links  die leiden naar websites buiten het domein van stockdupont.be, zijn eigendom van Super Stock Dupont. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Super Stock Dupont.

 

13. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen Super Stock Dupont en een Consument. Huidige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

 

14. SUPER STOCK DUPONT N.V., met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, V. van Paepeghemstraat 32, gebruikt de persoonlijke gegevens verschaft door de kopers enkel voor het opstellen van facturen. Wij behandelen deze gegevens met zorg, u kan deze bekomen en indien nodig een aanpassing aanvragen door ons aan te schrijven op het volgende adres:

Super Stock Dupont N.V.
V. van Paepeghemstraat 32
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel.: +32 (0) 2 377 02 68

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.

Volg ons op Facebook